× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2561


วันที่ประกาศข่าว : 12 พ.ค. 2561, 09:29 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา
ให้ผู้ที่มีรายชื่อมารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36)
เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) จำนวน 3 ฉบับ
- ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดการถือว่าสละสิทธิ์
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai