× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาต่อหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี)


วันที่ประกาศข่าว : 12 พ.ค. 2561, 09:28 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา
ให้ผู้มีรายชื่อมารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) 
เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
- ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามกำหนดการ ถือว่าสละสิทธิ์
Click ที่ภาพ ขยายมุมมอง
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai