× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภดล แสงแข รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ซึ่งการลงนามในบันทึกข้อตกลงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในระดับนานาชาติ
ภาพโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนา วันที่ : 2018-05-17 09:45:36
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai