× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียน มคอ.7 เพื่อเป็นรายงานการประเมินหลักสูตร

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม35201 ชั้น2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดโครงอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียน มคอ.7 เพื่อเป็นรายงานการประเมินหลักสูตร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หลักสูตรได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมนำไปเขียนรายงานการประเมินหลักสูตรซึ่งเป็นการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรเป็นการรายงานผลประจำปีที่ต้องสรุปภาพรวมรายงานผลประจำปีของรายวิชาในหลักสูตร ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยคณาจารย์จากทุกหลักสูตร หลักสูตรละ 2 ท่าน และผู้เกี่ยวข้อง รวม 140 คน โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้
ภาพโดย : กองนโยบายและแผน วันที่ : 2018-07-09 16:05:37
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai