× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

การเป็นนักปฏิบัติการทางสังคม

ระหว่างวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านท่าหลวงพลูวิลล่า จังหวัดจันทบุรี อาจารย์ ดร. นักรบ เถียรอ่ำ ประธานสาขาวิชารัฐศาสตร์ และคณาจารย์ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 : การเป็นนักปฏิบัติการทางสังคม โดยสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีบทบาทและหน้าที่ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา มีทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ปัญหาที่สำคัญ ดังนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สาขาวิชารัฐศาสตร์จึงได้ใช้วิธี การพัฒนาผ่านการจัดการความรู้ (Knowledge Management) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ ในหลักสูตรร่วมกัน ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างความรู้ การพัฒนาขีดความสามารถ(Competency) และ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ(Efficiency) ด้านการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชารัฐศาสตร์ต่อไป
ภาพโดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ : 2018-07-10 14:38:45
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai