× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

(8 ก.พ.62) 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดพังงอน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ศูนย์การเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยึดหลักการส่งเสริมและการทำงานเชิงในพื้นที่ ที่มีการมุ่งเน้นให้นักศึกษาเข้าใจบริบทของชุมชนต่าง ๆ เพื่อการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ชุมชน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ จะต้องเข้าใจขั้นตอนการทำงานกระบวนการทำงานร่วมกับพื้นที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่การทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่รวมเอาหลักสูตรการทำงานเพื่อการพัฒนาชุมชนมาให้นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร์ได้เรียนรู้ทำความเข้าใจ และร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการทำงาน อาทิเช่น การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ การทำงานร่วมกับชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ จิตอาสาและจิตสาธารณะ และการจัดทำกิจกรรมเชิงปฏิบัติการเพื่อแนวทางการทำงานในพืนที่
ภาพโดย : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ : 2019-02-11 09:23:10
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai