× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ยุทธศาสตร์

about Philosophy

ปรัชญา

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
(The University for Local Community Development)

ค่านิยม

R

Responsibility

ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์กร และสังคม(Social, Organization, and Self-responsibility)
B

Best

ความเป็นเลิศของบุคลากร ความรอบรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ และ ความเป็นมืออาชีพ (Best of personnel, Knowledge, Ability, Expertise, and Professional)
R

Relationship

การมีสัมพันธภาพที่ดี ก่อให้เกิดการทํางานเป็นทีม(Good relationship, good team work)
U

Unity

ความเป็นหนึ่งเดียว มีเอกภาพ (Harmony and Unity)

วิสัยทัศน์

ภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล
Wisdom of the East Leads to Internationalization)

พันธกิจ

พันธกิจที่ 1 (บริการวิชาการ)

ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคมบนฐานของการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เข้มแข็งและยั่งยืนตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเครือข่ายและความร่วมมือกับพื้นที่ชุมชน

พันธกิจที่ 2 (ผลิตครู)

ผลิตและพัฒนาครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ จิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0

พันธกิจที่ 3 (ผลิตบัณฑิต)

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มีศักยภาพความรู้ ทักษะและความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์และการสื่อสาร ด้วยหลักคุณธรรม คุณภาพและได้มาตรฐานสากล ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ

พันธกิจที่ 4 (วิจัย)

วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และท้องถิ่น ให้เข้มแข็งและยั่งยืน

พันธกิจที่ 5 (การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล)

บริหารจัดการมหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาลสู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์

 1. การพัฒนาท้องถิ่น
 2. การผลิตและพัฒนาครู
 3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
 4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (Strategic Issue 1) : การพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์

 1. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น
 2. พัฒนาวังสวนบ้านแก้วให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่มาตรฐานในระดับชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (Strategic Issue 2) : การผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์

 1. ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
 2. พัฒนาศักยภาพครูของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
 3. สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (Strategic Issue 3) : การยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์

 1. ปรับกระบวนการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ
 2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 3. พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
 4. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยากรตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
 5. พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
 6. จัดกิจกรรมให้ผู้ประกอบการพบกับบัณฑิต เพื่อสร้างโอกาสในการได้งานทำ หรือจัดอบรม/แนะแนวเพื่อสร้างอาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 (Strategic Issue 4) : การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กลยุทธ์

 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ทันสมัยเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ
 3. เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงาน ในระดับอาเซียนและนานาชาติ
 4. สนับสนุนการจัดหารายได้และระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภายนอก

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069 (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai