× CLOSE

Faculty

Offices

Other

Other
× Back Home
Thai rbru Eng rbru

Activity

วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมพิเศษเพื่อสนับสนุนด้านความรู้และพัฒนาทักษะด้าน IT Technology ในหัวข้อ "Cisco Meraki Cloud Managed Network และ Cisco Cyber Security Cloud Solution" ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 และหอสมุดกลาง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและมีส่วนร่วมกับการวางแผนออกแบบพัฒนาระบบ และสนับสนุนด้านความรู้การพัฒนาทักษะ พร้อมทั้งส่งเสริมความมีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน โดยโครงการนี้เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการที่เน้นบรรยายและฝึกปฏิบัติ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง ตราด และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
By : The Office of Academic Resources and Information Technology Date/Time : 2019-03-15 14:14:16
Best Viewed In
Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000
Tel Number : 039-319111 call 0,10164-6 , Fax : 039-471069 (Get complaints Contact lawyer for more information. Tel. 039-319111 call 10117-8)
ipv6 rambhai