× CLOSE

Faculty

Offices

Other

Other
× Back Home
Thai rbru Eng rbru

Doctoral Degree Programs

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. คณะครุศาสตร์
 2. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติทั่วไปผู้เข้าศึกษา

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสหวิทยการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ช่องทางการรับสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเอง
  ผู้สมัครรับใบสมัครและยื่นเอกสารสมัคร พร้อมชำระเงินค่าสมัคร 300 บาทได้ทุกวัน เวลา 8.30 - 16.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี อาคารเรียนรวม ชั้น 6

 2. สมัครทางไปรษณีย์
  สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.grad.rbru.ac.th โดยกรอกใบสมัครและลงนามสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ พร้อมโอนเงินค่าสมัคร 300 บาท ตามหมายเลขบัญชีธนาคร ดังนี้
  ประเภทบัญชี : บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรี จำกัด(มหาชน) สาขาสี่แยกเขาไร่ยา
  ชื่อบัญชี ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  เลขที่บัญชี 178-104351-6
  พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร และเอกสารตามประกาศรับสมัครทุกฉบับส่งมาที่
  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
  หมายเหตุ : หลังจากได้ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้งการส่งเอกสาร ที่หน่วยงานบัณฑิตวิทยาลัย เบอร์โทร 039-319111 ต่อ 1138, 089-8336601

 3. สมัครออนไลน์
  สมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.tcas.rbru.ac.th/

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า - ชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
 4. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าจบการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 5 ฉบับ
 5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาโท (Transcript) จำนวน 5 ฉบับ
 6. สำเนาเอกสารแสดงผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) จำนวน 5 ฉบับ
 7. รูปถ่ายแบบสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
 8. เอกสารเพิ่มเติม สำหรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) จำนวน 1 ฉบับ

การติดต่อสอบถามรายละเอียด

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  อาคารเรียนรวม ชั้น 6
  ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 0-3931-9111 ต่อ 1138
  โทรศัพท์และโทรสาร : 0-3947-1061

Best Viewed In
Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000
Tel Number : 039-319111 call 0,10164-6 , Fax : 039-471069 (Get complaints Contact lawyer for more information. Tel. 039-319111 call 10117-8)
ipv6 rambhai