× CLOSE

Faculty

Offices

Other

Other
× Back Home
Thai rbru Eng rbru

Master Degree Programs

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. คณะครุศาสตร์
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติทั่วไปผู้เข้าศึกษา

 1. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางการศึกษาทุกสาขา หรือปริญญาสาขาอื่นจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
  2. การโอนหน่วยกิจต้องเป็นรายวิชาที่เรียนมาแล้วไม่เกิน ๕ ปี และจำนวนหน่วยกิจ รายวิชาที่ขอโอนต้อนไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร
  3. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หรือตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ประจำสาขาวิชากำหนด
 2. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนหรือสาขาอื่น ที่เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของหลักสูตร ส่วนผู้ที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในด้านวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง หรือมีประสบการณ์ทางด้านการเกษตร ไม่ต่ำกว่า ๒ ปี โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชากำหนด
 4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์หรือ
  2. หากเป็นผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
  3. มีคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และ พ.ศ. ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๒
 5. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาวิชาการจัดการสื่อสาร
  1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับการศึกษา
  2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการรับสมัคร เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาในแต่ละปีการศึกษา

ระบบการศึกษา

  เปิดสอน แผน ก (๒) และ แผน ข ภาคปกติ เรียนวันจันทร์-ศุกร์ ภาคพิเศษ เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. เป็นต้นไป

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

 1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 3 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ
 3. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้า - ชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 3 ฉบับ
 4. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิที่แสดงว่าจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 5 ฉบับ
 5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (Transcript) จำนวน 5 ฉบับ
 6. รูปถ่ายแบบสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

การติดต่อสอบถามรายละเอียด

  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  อาคารเรียนรวม ชั้น 6
  ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 0-3931-9111 ต่อ 1138, 089-8336601
  โทรศัพท์และโทรสาร : 0-3947-1061

Best Viewed In
Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000
Tel Number : 039-319111 call 0,10164-6 , Fax : 039-471069 (Get complaints Contact lawyer for more information. Tel. 039-319111 call 10117-8)
ipv6 rambhai