- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้ - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

แสดงคำถาม ทั้งหมด

คำถามที่คำถาม-[ จำนวนคำตอบ ] [ จำนวนคนเข้าอ่าน ]ผู้ถามผู้ตอบ
03163 [ 0 ] [ 21 ] ไม่มีคนตอบ
03097 การจัดการความรู้ เรื่อง “หลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมและแผนการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”  [ 0 ] [ 1584 ] กรรณิกา สุขสมัย ไม่มีคนตอบ
03096 การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต (Active Learning เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดผู้เรียน) คณะนิเทศศาสตร์  [ 1 ] [ 1008 ] อาจารย์ดนัย โชติแสง คณะนิเทศศาสตร์ นายโสภณ สุรีฤทธิ์
03095 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทยแลนด์ 4.0 คณะนิเทศศาสตร์  [ 2 ] [ 1678 ] อาจารย์ดนัย โชติแสง คณะนิเทศศาสตร์ นายโสภณ สุรีฤทธิ์
03094 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ปี 2561  [ 1 ] [ 2112 ] KM-EDU TE
03093 แนวปฏิบัติที่ดีในการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI หรือระดับนานาชาติ  [ 1 ] [ 1496 ] KM-EDU Qc
03092 แนวปฏิบัติที่ดีการทำวิจัยทางนิติศาสตร์ในการศึกษาระดับชั้นปริญญาเอก [ 0 ] [ 1339 ] คณะนิติศาสตร์ ไม่มีคนตอบ
03083 เผยแพร่การความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  [ 3 ] [ 833 ] งานฝึกอบรม janya
03077 เอกสารสรุปวิธีการคิดค่าตอบแทนการสอน  [ 1 ] [ 1045 ] กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
03066 สรุปผลจากการจัดการความรู้ เรื่อง ระบบ กลไกการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัยกองทุนวิจัย  [ 0 ] [ 688 ] สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่มีคนตอบ
03010 โครงการการจัดการความรู้ (KM) "การจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561"  [ 12149 ] [ 26709 ] บัณฑิตวิทยาลัย georgeallensworth@mail.com
03009 งานวิจัยอนาคต: เทคนิคและแนวปฏิบัติที่เหมาะสม  [ 2 ] [ 454 ] สถาบันวิจัยและพัฒนา Williammbrooks
03005 แนวปฏิบัติที่ดี "การเขียนผลงานวิจัยให้เป็นนักวิจัยดีเด่น"  [ 10651 ] [ 38434 ] คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม untorse@gmail.com
03004 คู่มือการใช้งานระบบฐานขัอมูลความประพฤตินักศึกษา  [ 64 ] [ 1794 ] ผู้รับผิดชอบงาน KM สำนักงานอธิการบดี jameswestbury@outlook.com
03003 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "กระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่ไทยแลนด์ 4.0" [ 2467 ] [ 131080 ] คณะครุศาสตร์ doctora80@hotmail.com
03002 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [ 4 ] [ 539 ] คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
03001 คู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีโครงการจัดการความรู้ "การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น สายสนับสนุน"  [ 230 ] [ 4115 ] งานฝึกอบรม patterson711@outlook.com
03000 การจัดการความรู้ เรื่อง ก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ "การเผยแพร่งานวิจัย" (ด้านการผลิตวิจัย) [ 0 ] [ 801 ] คณะนิติศาสตร์ ไม่มีคนตอบ
02992 รายงานสรุปผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก  [ 2 ] [ 4161 ] นางนิธินันท์ นพฤทธิ์ kingcc
02989 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต  [ 12223 ] [ 57104 ] admin คณะครุศาสตร์
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก - คำถามที่มีรูป
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 [หน้าถัดไป = 2] 1 2 3

[ ตั้งคำถามใหม่ ]