- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้ - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

แสดงคำถาม ด้านผลิตบัณฑฺิต

คำถามที่คำถาม-[ จำนวนคำตอบ ] [ จำนวนคนเข้าอ่าน ]ผู้ถามผู้ตอบ
03096 การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต (Active Learning เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดผู้เรียน) คณะนิเทศศาสตร์  [ 1 ] [ 1008 ] อาจารย์ดนัย โชติแสง คณะนิเทศศาสตร์ นายโสภณ สุรีฤทธิ์
03094 แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ปี 2561  [ 1 ] [ 2112 ] KM-EDU TE
03001 คู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีโครงการจัดการความรู้ "การเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น สายสนับสนุน"  [ 230 ] [ 4115 ] งานฝึกอบรม patterson711@outlook.com
02989 แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิตบัณฑิต  [ 12223 ] [ 57104 ] admin คณะครุศาสตร์
02987 แนวปฏิบัติที่ดี (Knowledge Management) "การเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย"  [ 3 ] [ 3338 ] คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี farchan
02985 คู่มือและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเขียนใบพรรณนางาน (Job Description) [ 6712 ] [ 23475 ] งานฝึกอบรม hzurnspeddepaythicerrup@cannabisoilhemp.com
00687 แนวทางในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ [ 0 ] [ 2430 ] กองบริการการศึกษา ไม่มีคนตอบ
00675 แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิตเพื่อส่งเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  [ 8 ] [ 2335 ] admin คณะครุศาสตร์ aanxjbp@yahoo.com
00613 คู่มือการจัดทำงานวิจัยในชั้นเรียน และแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนจากงานวิจัยในชั้นเรียน  [ 3661 ] [ 25000 ] คณะครุศาสตร์ acg@monitoring-obmennikov-ua.site
00608 แนวปฏิบัติในการเขียนมคอ.3 คณะนิเทศศาสตร์  [ 85 ] [ 13431 ] วิฆเนศวร ทะกอง Stadiamah]@gmail.com
00607 แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.3-6 ที่สอดคล้องกัน  [ 8 ] [ 2820 ] กองบริการการศึกษา ninest123
00598 แนวปฏิบัติการเขียน มคอ.3 , มคอ.5 และ มคอ.7 ที่ดี  [ 0 ] [ 3309 ] มหาวิทยาลัย ไม่มีคนตอบ
00592 แนวปฏิบัติการจัดทำ มคอ3, มคอ4, มคอ5, มคอ6  [ 19 ] [ 3490 ] QA Team
00587 วิธีการเขียน มคอ.3 - มคอ.6 และพัฒนาสู่ระบบสารสนเทศ  [ 18 ] [ 5359 ] QA Team Stadiamah]@gmail.com
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก - คำถามที่มีรูป
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 1

[ ตั้งคำถามใหม่ ]