- คำถามที่มีคนตั้งใหม่วันนี้ - คำถามที่มีคนตอบวันนี้

แสดงคำถาม ด้านอื่น ๆ

คำถามที่คำถาม-[ จำนวนคำตอบ ] [ จำนวนคนเข้าอ่าน ]ผู้ถามผู้ตอบ
03083 เผยแพร่การความรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง การส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  [ 3 ] [ 833 ] งานฝึกอบรม janya
03077 เอกสารสรุปวิธีการคิดค่าตอบแทนการสอน  [ 1 ] [ 1045 ] กองนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน
03066 สรุปผลจากการจัดการความรู้ เรื่อง ระบบ กลไกการบริหารจัดการการเงินและงบประมาณอุดหนุนทุนวิจัยกองทุนวิจัย  [ 0 ] [ 688 ] สถาบันวิจัยและพัฒนา ไม่มีคนตอบ
03010 โครงการการจัดการความรู้ (KM) "การจัดทำเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561"  [ 12149 ] [ 26709 ] บัณฑิตวิทยาลัย georgeallensworth@mail.com
03004 คู่มือการใช้งานระบบฐานขัอมูลความประพฤตินักศึกษา  [ 64 ] [ 1794 ] ผู้รับผิดชอบงาน KM สำนักงานอธิการบดี jameswestbury@outlook.com
03003 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "กระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่ไทยแลนด์ 4.0" [ 2467 ] [ 131081 ] คณะครุศาสตร์ doctora80@hotmail.com
03002 โครงการจัดการความรู้เรื่อง "แนวปฏิบัติที่ดีในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม [ 4 ] [ 539 ] คณะครุศาสตร์ คณะครุศาสตร์
02992 รายงานสรุปผล โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรส่งเสริมความรู้ด้านการงบประมาณสำหรับหน่วยงานภายนอก  [ 2 ] [ 4161 ] นางนิธินันท์ นพฤทธิ์ kingcc
02984 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่" รุ่นที่ 2  [ 65 ] [ 3967 ] นางสาวสุภัสสร รุ่งเรืองผล jay@gmail.com
02983 รายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรุ่นใหม่" รุ่นที่ 1  [ 0 ] [ 3464 ] นางนิธินันท์ นพฤทธิ์ ไม่มีคนตอบ
00666 โครงการการจัดการเรียนรู้ เทคนิคการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน  [ 11 ] [ 932 ] สำนักวิทยบริการฯ Stadiamah]@gmail.com
00610 โครงการการจัดการความรู้ เรื่อง การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  [ 938 ] [ 21486 ] ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ dsl70800@hotmail.com
00597 การจัดทำ KM วิธีการจองหนังสือผ่านเว็บไซต์หอสมุดกลาง โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  [ 0 ] [ 2506 ] admin arit ไม่มีคนตอบ
00596 การจัดทำ KM การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ (Chameleon iPortal) ฐานข้อมูลดรรชนีวารสาร (Journal Indexing)  [ 5 ] [ 1962 ] admin arit farchan
00595 การจัดทำ KM เรื่อง การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  [ 87 ] [ 12714 ] admin arit 3vE0zElbm2
00594 การจัดทำ KM การยืมต่อทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเอง โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  [ 18 ] [ 2223 ] admin arit farchan
00590 คู่มือการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ และ สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  [ 23 ] [ 6888 ] พิชัย Stadiamah]@gmail.com
- คำถามใหม่ - คำถามเก่า - คำถามที่ถูกตอบแล้ว - คำถามที่มีคนตอบมาก - คำถามที่มีรูป
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1 1

[ ตั้งคำถามใหม่ ]