× CLOSE

Faculty

Offices

Other

Other
× Back Home
Thai rbru Eng rbru

Search News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ประเภท Portfolio รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562


Date,Time : 18 มี.ค. 2562, 13:10 Source : กองบริการการศึกษา Department : กองบริการการศึกษา

1.กำหนดการรายงานตัว

รายงานตัวในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36)

      เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว

                              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                    จำนวน  1   ฉบับ                                        - สำเนาทะเบียนบ้าน                                   จำนวน  1   ฉบับ                                        - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว                                    จำนวน  1   รูป                                          - ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อ-สกุล ต้องแนบหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล                                      จำนวน 1 ฉบับ

     หมายเหตุ เอกสารทุกฉบับจะต้องแนบเอกสารฉบับจริง และถ่ายเอกสารขนาดเอ 4

                  1.2 ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัวเป็นนักศึกษาภาคปกติ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ประกอบด้วย ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ค่าประกันของเสียหาย ค่าคู่มือนักศึกษา ค่าเข้าค่ายชมพูเขียว และค่าเครื่องหมายนักศึกษา

                        1.3 กำหนดการส่งใบรายงานผลการศึกษา (ปพ.1)                                                                ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

                        1.4 กำหนดการชำระค่าเทอม ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562

                        หมายเหตุ  

                        1. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและชำระเงินตามกำหนดการ ถือว่าสละสิทธิ์

                        2. เมื่อชำระเงินค่าใช้จ่ายแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

     3. กรณีที่ผู้มารายงานตัว ไม่นำเอกสารใบ ปพ.๑ มายื่นต่อมหาวิทยาลัย ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ถือว่าผู้มารายงานตัวนั้นสละสิทธิ์

                   4. มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชา/แขนงวิชา/กลุ่มวิชา ที่มีผู้สมัครหรือรายงานตัวเข้าศึกษาสายวิทยาศาสตร์น้อยกว่า ๑๕ คน และสายสังคมน้อยกว่า ๒๐ คน สำหรับผู้ที่สมัครในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ ให้ติดต่อกองบริการการศึกษา              เพื่อขอเปลี่ยนสาขาวิชาในกรณีที่ผู้สมัครไม่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชา การขอคืนค่าบำรุงการศึกษาให้ใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว่าด้วย การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการจ่ายเงินเพื่อจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๓

Attach File

1. 2019-03-15-35645.pdf ( File type PDF)
Best Viewed In
Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000
Tel Number : 039-319111 call 0,10164-6 , Fax : 039-471069 (Get complaints Contact lawyer for more information. Tel. 039-319111 call 10117-8)
ipv6 rambhai