× CLOSE

Faculty

Offices

Other

Other
× Back Home
Thai rbru Eng rbru

Search News

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP :KBO )


Date,Time : 15 มี.ค. 2562, 16:34 Source : สำนักบริการวิชาการ Department : สำนักบริการวิชาการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคมพ.ศ.2562 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP :KBO ) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด เป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
Rambhai Barni Rajabhat University 41 M.5 Tambol.Tachang , Aumpher.Muang , Chanthaburi Province 22000
Tel Number : 039-319111 call 0,10164-6 , Fax : 039-471069 (Get complaints Contact lawyer for more information. Tel. 039-319111 call 10117-8)
ipv6 rambhai