กรุณาเลือกข้อความถวายพระพร
กรุณาใส่ชื่อ - สกุล

ข้อความถวายพระพร ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
ขอพระราชทานวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าปฐมพงษ์ กางศรี --
ขอพระราชทานวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้างามตา กางศรี --
ขอพระราชทานวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าธนัชสิกานต์ พลอยส่งพรสุข--
ขอพระราชทานวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายอดิเทพ ชัยสังข์อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะนายวัชระ คณะทรงนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
ขอพระราชทานวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางสาวพรพรรณ ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระราชทานวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางพัชนี ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระราชทานวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะนางสาวภาวิณี เปรื่องปราชญ์และครอบครัวนักศึกษาปริญญาเอก สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขอพระราชทานวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายอลงกรณ์ ปรางแก้ว
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะนาย กิตติศักดิ์ วรรณรัตน์นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระราชทานวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านางสาววราลี ถนอมชาติ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะนายอาทร สกุลวรกิจผู้ช่วยศาสตราจารย์​คณะวิทยาศาสตร์​และเทคโนโลยี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะผศ.ดร.พิกุล นุชนวลรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระราชทานวโรกาส ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้านายธีรวุฒิ สุทธิประภานักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักวิทยาบริการฯ ม.รภ.รำไพพรรณี

จำนวนผู้ลงนามทั้งหมด 30 คน จำนวน 2 หน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ