บรรยายพิเศษ
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอ ภายในวันที่ 19 ต.ค. 2563 (หรือจนกว่าจะครบ 82 บทความ)
  รับลงทะเบียนทั้งหมด 82 บทความ
  - ภาคโปสเตอร์ 40 บทความ (ครบตามจำนวนแล้ว ไม่สามารถลงทะเบียนได้แล้ว)
  - ภาคบรรยาย 42 บทความ
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย ภายในวันที่ี 28 ส.ค. 2563 - 11 ธ.ค. 2563

ปิดรับสมัครเฉพาะเข้าร่่วมนำเสนอแบบ Poster/Oral

สำหรับนักวิจัย เข้าสู่ระบบ
(เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานไว้)

รับสมัครนำเสนอผลงาน ตั้งแต่ 28 ส.ค. 2563 - 19 ต.ค. 2563

ประเภทนำเสนอผลงานวิจัย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก 2,000 บาท
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
(ผลงานวิจัยต้องสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี)
1,500 บาท

* เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา หลังจากวันงานนำเสนอ 1 เดือน

รับสมัครร่วมงาน ตั้งแต่ 28 ส.ค. 2563 - 11 ธ.ค. 2563

ประเภทเข้าร่วมฟังบรรยาย อัตราค่าลงทะเบียน (บาท)
นักวิจัย /บุคคลภายนอก/ นักศึกษาปริญญาโท/นักศึกษาปริญญาเอก
อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

* หมายเหตุ อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ไม่สามารถนำมาเบิกค่าลงทะเบียนกับมหาวิทยาลัยได้

หลักเกณฑ์การพิจารณา

1. มีหลักฐานการสมัครครบถ้วน

(ลงทะเบียนภายในระยะเวลาที่กำหนด, หลักฐานการโอนเงิน, ไฟล์บทความวิจัย)

2. เป็นบทความที่อยู่ในกลุ่มสาขาที่กำหนด

3. เป็นบทความที่มีรูปแบบถูกต้องตามกำหนด

 • โครงการประชุมวิชาการฯ
 • ปฏิทินประชุมวิชาการ
 • กำหนดการประชุมวิชาการฯ
 • ข้อกำหนดการตีพิมพ์
 • ตัวอย่างบทความวิจัย
 • รูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย
 • รูปแบบการนำเสนอแบบโปสเตอร์
 • รูปแบบ Template บทความวิจัย
 • ลำดับการนำเสนอบทความ
ติดต่อสอบถามที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

41 ม.5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร (039)319111 ต่อ 10802
โทรสาร : 039-471056

อีเมลล์สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ประสานงาน : นางสาวนิตยา ต้นสาย,นางสาวณัฐฐาณี ดีซื่อ
โทรศัพท์มือถือ : 086-4402639
email : research_rbru2010@hotmail.com

วิธีการชำระเงิน

ชื่อบัญชี : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ประเภท : บัญชีออมทรัพย์
เลขที่บัญชี : 178-1-48958-7
ธนาคาร : กรุงศรีอยุธยา
สาขา : สี่แยกเขาไร่ยา