หน้าหลักบัณฑิต
  ตอบแบบสอบถาม
  แก้ไขการตอบแบบสอบถาม
  พิมพ์ใบยืนยันการตอบแบบสอบถาม
  คู่มือการใช้งาน
   
  ที่มาของโครงการ
  วัตถุประสงค์
  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  ติดต่อเรา
  ออกจากระบบ


 

 

Login

username :
รหัสบัตรประชาชน
password :
วดป เกิด เช่น 01022526


     บัณฑิตที่มีงานทำแล้วโปรดให้หัวหน้าหน่วยงานของท่านประเมินความพึงพอใจ ตามแบบประเมินออนไลน์นี้
กรอกแบบสอบถามออนไลน์สำหรับหัวหน้าหน่วยงาน หรือ พิมพ์เอกสารแบบสอบถามสำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
ส่งไปรษณีย์มาที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

     หมายเหตุ กรณีบัณฑิตเป็นเจ้าของกิจการ ทำธุรกิจส่วนตัว หรือเกษตรกร สามารถกรอกแบบสอบถามออนไลน์สำหรับหัวหน้าหน่วยงานด้วยตัวท่านเอง

 

หมายเหตุ : ใช้เบราเซอร์ safari หรือ chrome ในการกรอก