ผู้บริหารมหาวิทยาลัยปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในสัปดาห์ต้นไม้ประจำปีของชาติ

08.30 น. - (24 พ.ค. 62) ณ ด้าหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร 36) รองศาสตราจารย์พอพันธ์ สุทธิวัฒนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวัน เนื่องในสัปดาห์ต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 18 พฤษภาคม เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ ผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติ อันเกิดจากการตัดไม้ทำลายป่า โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเลือกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10
1
ทั้งหมด : 5 ระเบียน / 1 หน้า