รำไพฯ ร่วมชุมชนแก่งหางแมว จัดอบรมการกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยี MBT

09.00 น. - (18 มิ.ย. 62) ณ ลานกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่นหัวข้อ "การกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยี MBT โดยโครงการก่อสร้างระบบการจัดการขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิง RDF และปุ๋ยอินทรีย์" โดยได้รับเกียรติจาก นายวันชัย แสงสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าที่ร้อยตรีวยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานเปิดโครงการ และ อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ
1
ทั้งหมด : 12 ระเบียน / 1 หน้า