โรงเรียนสาธิต ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน ออนไลน์ ด้วย Microsoft Team

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสาธิต ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอนออนไลน์ ด้วย Microsoft Team เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปใช้ในการการสอนออนไลน์ ในปีการศึกษา 2563 นี้
1
ทั้งหมด : 10 ระเบียน / 1 หน้า