โรงเรียนสาธิต ฯ จัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมลอยกระทง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดกิจกรรมลอยกระทงให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นโดยมีกิจกรรมหนูน้อยนพมาศ หนูน้อยลอยประทีป,กิจกรรมประดิษฐ์กระทง และถ่ายภาพตามอัธยาศัย
1
ทั้งหมด : 10 ระเบียน / 1 หน้า