ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยชุมชน
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562
อ่านรายละเอียด
การรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย ประจำปี 2562
ขอรับทุนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญเข้าอบรม "หลักสูตรกลยุทธ์การขับเคลื่อนงานบริการในยุคไทยแลนด์ 4.0" รุ่นที่ 2
ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท
อ่านรายละเอียด
การประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 2 "วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
ส่งบทความ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม 2562
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์
กำหนดออกวารสาร ฉบับออนไลน์ ปีละ 3 ฉบับ
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
การจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
ขอเชิญนักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1