ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายเวลาการรับสมัครผลงานประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัย ครั้งที่ 15" ในหัวข้อ "51 ปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่ เพื่อมหาชน"
ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
อ่านรายละเอียด
การจัดสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 21
ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
อ่านรายละเอียด
โครงการประกวดแผนที่ท่องเที่ยวไทยจากใจคนสร้างสรรค์
ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิจัยหรือวิชาการเพื่อเผยแพร่ในวารสารนานาชาติ Research & Knowlwdge
ส่งบทความภาษาอังกฤษเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562
ส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานวิจัย หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย ประจำปี 2561
การจัดสรรทุนวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ปี 2562
ขอเชิญนักวิจัยเตรียมข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุน
  • 1
ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมรายชื่อผลงานการยื่นจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มกราคม 2562 (อัพเดทล่าสุด)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (อัพเดทล่าสุด)
  • 1