ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

รำไพฯ

รำไพฯ ราคากลางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รำไพฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่)

เช่น แบบฟอร์มใบลา ขอปรับวุฒิการศึกษา ขออนุญาต รายงานผล ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องบุคลากรของมหาวิทยาลัย

รำไพฯ แบบประเมินผลปฏิบัติราชการ (กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่)

ได้แก่ แบบประเมินการปฏิบัติราชการ สำหรับผู้บริหาร พนักงานสายสนับสนุน สายวิชาการ(อาจารย์)

รำไพฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ได้แก่ แบบฟอร์ม ขอเข้าใช้ระบบยืนยันตัวตน ขอสิทธิ์เข้าใช้ระบบสารสนเทศ(MIS) แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์/แก้ไขปัญหาเครือข่าย/ขยายเครือข่าย ฯลฯ

รำไพฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (สถาบันวิจัยและพัฒนา)

ได้แก่ แบบฟอร์มขอสนับสนุนเกี่ยวกับงานวิจัย การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ

รำไพฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำร้อง (กองพัฒนานักศึกษา)

ได้แก่ แบบฟอร์มโครงการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ใบขออนุญาตผู้ปกครอง ฯลฯ

รำไพฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยื่นคำร้อง (กองบริการการศึกษา)

ได้แก่ คำร้องขอแก้ I คำร้องขอสำเร็จการศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา ฯลฯ

รำไพฯ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม (กลุ่มงานศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ)

ได้แก่ แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ฯลฯ
rambhai Barni Rajabhat University
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (Rambhai Barni Rajabhat University)
41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | สายตรงอธิการบดี
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10116)
เว็บไซต์นี้รองรับการแสดงผลกับ Chrome, Firefox, Safari และ IE ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ipv6 rambhai
QR-Code rbru