โครงการอบรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สู่ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน Green Office (Operation of Green Office)

09.00 น. - (26 ก.พ. 62) ณ ห้องประชุม 35201 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 35) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากรณ์ อุดมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สู่ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน Green Office (Operation of Green Office) โดยมีนางสาวกาญจนา ตรีรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการกองกลางเป็นผู้กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ซึ่งทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สำนักงานสีเขียว และเพื่อให้การดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียวเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดีจึงจัดโครงการอบรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียวและสำนักงานสีเขียว สู่ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงาน Green Office (Operation of Green Office) สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งให้บุคลากรเกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน รวมทั้งเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมในหน่วยงาน โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 80 คน
1
ทั้งหมด : 10 ระเบียน / 1 หน้า