กรุณาเลือกข้อความถวายพระพร
กรุณาใส่ชื่อ - สกุล

ข้อความถวายพระพร ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะนายสมศักดิ์ นิโรจน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะนางสาวกาญจนา ตรีรัตน์รักษาการ ผอ.กองกลางสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะนายกฤษณะพงศ์ สุวรรณโชติรักษาการ ผอ.กองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะนายณัฐ ทานตวณิชรักษาการ ผอ.กองนโยบายและแผนสำนักงานอธิการบดี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะนางสาวสิริลักษณ์ เจริญสุขผอ.กองบริการการศึกษาสำนักงานอธิการบดี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะนางสาวอรสา อ่อนถาวรผอ.สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะผศ.สุทธินันท์ โสตวิถีผอ.สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะรศ.ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะผศ.ดร.ภูวดล บัวบางพลูผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะผศ.วารินทร์ สุภาพรผอ.สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะรศ.ดร.วรรณี เดียวอิศเรศคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะผศ.ปฏิคม ทองจริงคณบดีคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะผศ.ดร.จำเริญ คังคะศรีคณบดีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะผศ.(พิเศษ) ดร.อุลิช ดิษฐปราณีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะผศ.ดร.สินาด โกศลานันท์คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

จำนวนผู้ลงนามทั้งหมด 63 คน จำนวน 5 หน้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ